Regulamin sklepu internetowego www.lazienkazpomyslem.com

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep Łazienka z pomysłem jest prowadzony przez firmę NOVOSAN Kaml Plewko, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Mechaników 1/30 oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 534-236-81-54, Regon 366835356, który w dalszej części regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako sprzedawca

1) Definicje pojęć użytych w regulaminie:

   a) NABYWCA/KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną

   b) SPRZEDAWCA - firma NOVOSAN Kamil Plewko z siedzibą przy ulicy Mechaników 1/30, 05-800 Pruszków, identyfikująca się numerem NIP 534-236-81-54 i Regon 366835356, będąca właścicielem sklepu internetowego www.lazienkazpomyslem.com

   c) SKLEP INTERNETOWY - sklep prowadzony pod domeną www.lazienkazpomyslem.com i posługujący się adresem mailowym biuro@lazienkazpomyslem.com

   d) PRODUKT/TOWAR - rzecz ruchoma będąca przedmiotem kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi stronami

   e) KODEKS CYWILNY - ustawa z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

   f) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dni. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827)

   g) UMOWA SPRZEDAŻY/KUPNA - umowa zawierana pomiędzy nabywcą, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu www.lazienkazpomyslem.com

   h) REGULAMIN SKLEPU - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.lazienkazpomyslem.com

2) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.lazienkazpomyslem.com m.in składania zamówień na towary, dostarczania zamówionych produktów do nabywcy, form płatności za zakupy, uprawnienia nabywcy do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych, sposoby i zasady rozpatrywania reklamacji.

§ 2 Towar

1) Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są fabrycznie nowe i posiadają oryginalne opakowanie

2) Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub być produktami na zamówienie (jeśli czas realizacji zamówienia wyniesie dłużej niż 7 dni, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu)

3) Ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w złotych Polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT)

4) Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie klienta faktura.

§ 3 Zamówienia

1) Zamówienie może być złożone poprzez dodanie do koszyka przedmiotu, a następnie wypełnienie formularza dostawy na stronie www.lazienkazpomyslem.com lub mailowo biuro@lazienkazpomyslem.com

2) Podstawą do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza dostawy. W innym wypadku realizacja zamówienia może się opóźnić lub nie zostanie wykonana

3) Jeśli dane w formularzu będą podane nieprawidłowo, a sprzedawca nie będzie miał możliwości telefonicznego ani mailowego kontaktu z nabywcą zamówienie po 7 dniach roboczych zostanie anulowane

4) W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia konieczne jest natychmiastowy kontakt ze sprzedającym. Nie ma możliwości anulowania zrealizowanego zamówienia

5) Wszelkie zmiany w statusie zamówienia są wysyłane do nabywcy poprzez pocztę elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

§ 4 Płatności

1) Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar na www.lazienkazpomyslem.com (w tym koszt dostawy) w terminie do 14 dni od dnia zakupu z wyłączeniem płatności przy odbiorze

2) Klient po złożeniu zamówienia ma prawo do wyboru następujących form płatności oraz sposobu dostawy towaru:

   a) przelew na konto - wpłata na konto sklepu poprzez przelew bankowy lub na poczcie

   b) przy odbiorze - płatność gotówką osobiście w siedzibie firmy Łazienka z pomysłem

   c) pobranie u kuriera - płatność gotówką przy odbiorze paczki dostarczonej przez firmę kurierską

3) W przypadku wybranych produktów sklep lazienkazpomyslem.com zastrzega sobie udostępnianie tylko niektórych form płatności

4) W chwili składania zamówienia klient informowany jest o dostępnych metodach płatności i rodzajach dostawy

5) Przy wyborze metody płatności przelewu na konto zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 5 Dostawa towaru

1) Dostawa towaru odbywa się poprzez zewnętrznego przewoźnika

2) Przesyłki wysyłane do klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone

3) W większości kabiny prysznicowe w zestawie z brodzikiem, a także większa armatura są transportowane na paletach. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłek paletowych do mieszkania. Jego obowiązkiem jest zdjęcie palety z samochodu i dostarczenie wózkiem paletowym (paleciakiem) pod budynek, bramę itp.

4) W przypadku odbioru osobistego klient sam odpowiada za bezpieczne przetransportowanie produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego przewożenia towaru

5) W sytuacji gdy występują duże rozbieżności w czasie realizacji i sposobie pakowania kilku przedmiotów w jednym zamówieniu sklep lazienkazpomyslem.com może rozdzielić zamówienie na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ulec może koszt dostawy podany klientowi przy składaniu zamówienia. O wszystkich zmianach klienta zostanie poinformowany, a towar zostanie wysłany po akceptacji zmian. W przypadku braku akceptacji klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia.

§ 6 Czas realizacji zamówienia

1) Przy każdym oferowanym produkcie jest podany orientacyjny czas realizacji zamówienia. Zazwyczaj nie przekracza 7 dni. Wyjątkami są produkty aktualnie niedostępne lub sprowadzane na specjalne zamówienie klienta

2) Jeśli czas realizacji będzie wydłużony klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu i ma możliwość odstąpienia od umowy.

§ 7 Gwarancja i reklamacje

1) Każdy produkt objęty jest gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terytorium Polski, która jest niezależna od odpowiedzialności sklepu lazienkazpomyslem.com z tytułu niezgodności produktu z umową

2) Czas i warunki gwarancji widnieją przy każdym produkcie na stronie sklepu

3) Podstawą gwarancji jest dowód zakupu

4) Roszczenia dotyczące gwarancji powinny być zgłaszane do autoryzowanych serwisów producenta, których wykaz znajduje się na karcie gwarancyjnej, na stronie producenta lub bezpośrednio do sprzedającego

5) Klient po odebraniu zakupionego towaru powinien go natychmiast sprawdzić w obecności kuriera lub niezwłocznie po jego odjeździe. W przypadku dostrzeżenia wad mogących powstać w transporcie klient zobowiązany jest wezwać w ciągu 7 dni od dostawy kuriera i spisać z nim protokół szkody. Na jego podstawie otrzyma towar wolny od wad

6) Reklamacje mechaniczne powstałe w okresie gwarancji należy składać mailowo na adres: biuro@lazienkazpomyslem.com lub poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu w dolnej stopce - zakładka "Reklamacje i zwroty"

7) Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane:

   a) imię i nazwisko zgłaszającego

   b) adres, numer telefonu zgłaszającego

   c) nazwę przedmiotu i opis usterki (dokładny opis uszkodzeń i usterek oraz okoliczności ich powstania)

   d) dowód zakupu (paragon lub faktura)

8) W przypadku uszkodzeń w transporcie klient zobowiązany jest do reklamacji dołączyć skan protokołu szkody. Brak protokołu może być podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w transporcie. Niedopełnienie powyższego obowiązku klienta skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń sklepu wobec przewoźnika

9) Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich złożenia.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny

2) Towar należy odesłać na adres ustalony wcześniej ze sprzedawcą

3) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru

4) Klient może zwrócić jedynie towar nieużywany i oryginalnie zapakowany. Jeśli sprzedawca stwierdzi, że odesłany towar był używany ma prawo do pomniejszenia kwoty należnej za zwrot

5) Odstąpienie od umowy należy zgłosić mailowo na adres: biuro@lazienkazpomyslem.com lub poprzez wypełnienie i odesłanie oświadczenia Formularz odstąpienia od umowy

6) Zwrot wpłaconych przez klienta środków za towar nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu nieuszkodzonej przesyłki do sklepu, ale nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1) Składając zamówienie w sklepie internetowym lazienkazpomyslem.com nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych uzyskanych w drodze rejestracji potrzebnej do realizacji umowy sprzedaży

2) Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z stawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim

3) Administratorem danych osobowych sklepu lazienkazpomyslem.com jest sprzedawca. Klient ma prawo do poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Data opublikowania regulaminu 01.01.2016 r.

Copyright © Łazienka z pomysłem 2020

Góra